اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه روانشناسیگروه روانشناسی

دکتر ام هانی علیزاده صحرایی(مدیر گروه)