روابط عمومیقابل توجه دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی در شرف فارغ التحصیلی

AWT IMAGE

.

 دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی که در شرف فارغ التحصیلی بوده و  متقاضی برگزاری جشن در تیر 96 می باشند مقتضی است درخواست مربوطه را تا آخر خرداد به امور فرهنگی دانشگاه تحویل نمایند