روابط عمومینشست صمیمی اعضای کانون هلال احمر دانشگاه با ریاست هلال احمر شهرستان
.