روابط عمومیبازدید رییس محترم اداره ارشاد شهرستان از امکانات و فضای ورزشی دانشگاه

.