روابط عمومیبرگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود در مقطع کارشناسی

.