روابط عمومینشست هم اندیشی مسئول بسیج اساتید استان با هیات رئیسه و اعضای هیات علمی دانشگاه

.