روابط عمومیبرگزاری جلسه آموزشی مدیریت بحران (مقابله با زلزله) در دانشگاه

.