روابط عمومیبرگزاری مانور زلزله و اطفای حریق در دانشگاه علامه محدث نوری

.