روابط عمومیمراسم کاشت نهال در محوطه دانشگاه به مناسبت روز درختکاری

.