روابط عمومیتسلیت به مناسبت درگذشت نابهنگام فقید سعید دکتر شهریار تمندانی


.

مراسم تشیع و تدفین روز سه شنبه ساعت ۹ صبح در بهشت زهرا تهران می باشد