رشته ها و مدیران گروهرشته ها و مدیران گروه و کارشناسان رشته دانشکده فنی و مهندسی

  نام رشته

  مقطع

  مدیر گروه

  کارشناس رشته

  شماره تماس

  مهندسی برق - الکترونیک

  کارشناسی ارشد

  شهریار تمندانی

  خدیجه اسدی

  داخلی 223

  مهندسی برق - قدرت

  کارشناسی ارشد

  شهریار تمندانی

  خدیجه اسدی

  داخلی 223

  مهندسی عمران – سازه

  کارشناسی ارشد

  حمیدرضا ناصر سعید

  خدیجه اسدی

  داخلی 223

  مهندسی معماری

  کارشناسی ارشد

  حسین سالاریان

 خدیجه اسدی

  داخلی 223

  مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک

  کارشناسی ارشد

  شهریار تمندانی

  خدیجه اسدی

  داخلی 223

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

 کارشناسی ارشد

 امیر خانجانزاده

  خدیجه اسدی

 داخلی 223

 .

  مهندسی انرژی

  کارشناسی

  حمیدرضا ناصر سعید

  خانم اسلامی

  داخلی 332

  مهندسی پزشکی

  کارشناسی

  سمانه نوری درویش

  رحیم عمران زاده

  داخلی 332

  مهندسی کامپیوتر

  کارشناسی

  امیر خانجانزاده

  مهناز جهانشاهی

  داخلی 332

  مهندسی برق

  کارشناسی

  امیر خانجانزاده

  مهناز جهانشاهی

  داخلی 332

  مهندسی معماری

  کارشناسی

  حسین سالاریان

  خانم اسلامی

  داخلی 332

  مهندسی فناوری اطلاعات

  کارشناسی

  امیر خانجانزاده

  مهناز جهانشاهی

  داخلی 332

  مهندسی صنایع

  کارشناسی

  سمانه نوری درویش

  رحیم عمران زاده

  داخلی 332

  مهندسی مکانیک

  مهندسی عمران

  کارشناسی

  کارشناسی

  سمانه نوری درویش

  حمیدرضا ناصر سعید

  رحیم عمران زاده

  خانم اسلامی

  داخلی 332

  داخلی 332

  مهندسی منابع طبیعی – شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)

  کارشناسی

  یونس یعقوب زاده

  رحیم عمران زاده

  داخلی 332

  مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

  کارشناسی

  یونس یعقوب زاده

  رحیم عمران زاده

  داخلی 332

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری

  کارشناسی

  یونس یعقوب زاده

  رحیم عمران زاده

  داخلی 332

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  کارشناسی ناپیوسته

  امیر خانجانزاده

  مهناز جهانشاهی

  داخلی 332

  مهندسی تکنولوژی برق – شبکه های انتقال و توزیع

  کارشناسی ناپیوسته

  امیر خانجانزاده

  مهناز جهانشاهی

  داخلی 332

  مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

  کارشناسی ناپیوسته

  امیر خانجانزاده

  مهناز جهانشاهی

  داخلی 332

  مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق

  کارشناسی ناپیوسته

  امیر خانجانزاده

  مهناز جهانشاهی

  داخلی 332

  مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

  کارشناسی ناپیوسته

  حمیدرضا ناصر سعید

  خانم اسلامی

  داخلی 332

  مهندسی اجرایی عمران

  کارشناسی ناپیوسته

  حمیدرضا ناصر سعید

  خانم اسلامی

  داخلی 332

  مهندسی تکنولوژی معماری

  کارشناسی ناپیوسته

  حسین سالاریان

  خانم اسلامی

  داخلی 332

  مهندسی تکنولوی کامپیوتر – نرم افزار

  کارشناسی ناپیوسته

  امیر خانجانزاده

  خانم اسلامی

  داخلی 332

  مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT )-گرایش کاربردهای ICT

  کارشناسی ناپیوسته

  امیر خانجانزاده

 خانم اسلامی

  داخلی 332

  مهندسی تکنولوی کامپیوتر – سخت افزار

  کارشناسی ناپیوسته

  امیر خانجانزاده

  خانم اسلامی

  داخلی 332

  الکترونیک – الکترونیک عمومی

  کاردانی

  امیر خانجانزاده

  مهناز جهانشاهی

  داخلی 332

  کاردان فنی برق - الکترونیک

  کاردانی

  امیر خانجانزاده

  مهناز جهانشاهی

  داخلی 332

  ساختمان – کارهای عمومی ساختمان

  کاردانی

  حمیدرضا ناصر سعید

  خانم اسلامی

  داخلی 332

  کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

  کاردانی

  حمیدرضا ناصر سعید

  خانم اسلامی

  داخلی 332

  معماری

  کاردانی

  حسین سالاریان

  رحیم عمران زاده

  داخلی 332

  نقشه کشی معماری - معماری

  کاردانی

  حسین سالاریان

  رحیم عمران زاده

  داخلی 332

  کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر

  کاردانی

  امیر خانجانزاده

  خانم جهانشاهی

  داخلی 332

  مسئول آموزش و امور دانشجویی و اداری دانشکده فنی: آقای آهی نژاد شماره تماس داخلی 336

  مدیر گروه معارف اسلامی : آقای نبی اله سجادی

  مدیر گروه علوم پایه و عمومی : مهندس یعقوب زاده