آیین نامه ها و بخشنامه‌های دانشگاه جداول اصلاحی ارتقا هیات علمی

 جداول اصلاحی ارتقا هیات علمی (شهریور ماه 94)

دانلود

آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی (98)
دانلود