رشته های تحصیلی رشته های تحصیلی دانشگاه
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کاردانی پیوسته
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
1 الکترونیک - الکترونیک عمومی  برق - الکترونیک  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
2 کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر کامپیوتر- نرم افزار  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
4 نقشه کشی معماری - معماری  معماری     حسین سالاریان  رحیم عمران زاده 332
3 حسابداری بازرگانی - حسابداری  حسابداری رضا ایزدی  سعید رادفر 322
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کارشناسی پیوسته  
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
1 حقوق  حقوق    جمشید یحیی پور فرح خیری 322
2 مهندسی برق برق  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
3 مهندسی پزشکی ( بیو الکتریک) برق    سمانه نوری درویش رحیم عمران زاده 332
4 مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر- نرم افزار  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
5  مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات IT کامپیوتر- نرم افزار  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
6 مهندسی عمران  عمران خانم یوسفی اکرم اسلامی 332
7 مهندسی مکانیک  مکانیک   سمانه نوری درویش  رحیم عمران زاده 332
8 مهندسی صنایع صنایع  سمانه نوری درویش  رحیم عمران زاده 332
9 مهندسی معماری  معماری   حسین سالاریان  مهناز جهانشاهی  332
10 روانشناسی روانشناسی   ام هانی علیزاده مهناز جهانشاهی  332
11 مدیریت صنعتی  مدیریت   ام هانی علیزاده سعید رادفر 322
12 علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی  اقتصاد رضا ایزدی فرح خیری 322
13 مترجمی زبان انگلیسی  زبان   کریم شعبانی امیرآباد فرح خیری 322
14 حسایداری  حسابداری رضا ایزدی سعید رادفر 322
15 حسابداری - دولتی حسابداری رضا ایزدی سعید رادفر 322
16 حسابداری - مالیاتی  حسابداری رضا ایزدی سعید رادفر 322
17 مهندسی انرژی  انرژی   حمیدرضاناصرسعید اکرم اسلامی 332
18 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست منابع طبیعی   یونس یعقوب زاده  رحیم عمران زاده 332
19 مهندسی منابع طبیعی - شیلات  منابع طبیعی   یونس یعقوب زاده  رحیم عمران زاده 332
20 مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری  منابع طبیعی   یونس یعقوب زاده  رحیم عمران زاده 332
21 مدیریت بازرگانی مدیریت   ام هانی علیزاده سعید رادفر 322
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کاردانی ناپیوسته 
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
1 کاردان فنی برق - الکترونیک  برق - الکترونیک  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
2 ساختمان - کارهای عمومی ساختمان  عمران خانم یوسفی اکرم اسلامی 332
3 کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان عمران خانم یوسفی اکرم اسلامی 332
4 کاردانی معماری  معماری    حسین سالاریان  رحیم عمران زاده 332
5 کاردانی حسابداری  حسابداری  رضا ایزدی  سعید رادفر 322
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کارشناسی ناپیوسته
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
1 مهندسی تکنولوژی برق - الکترونیک  برق - الکترونیک  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
2 مهندسی تکنولوژی برق - ابزار دقیق و کنترل برق - کنترل و ابزاردقیق  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
3 مهندسی تکنولوژی برق - قدرت  برق - الکترونیک  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
4 مهندسی تکنولوژی برق - انتقال و توزیع برق - شبکه های انتقال و توزیع  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
5 مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- کاربردهای ICT برق - الکترونیک  سمانه نوری درویش  اکرم اسلامی 332
6 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر - نرم افزار  کامپیوتر - نرم افزار  سمانه نوری درویش  اکرم اسلامی 332
7 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر - سخت افزار  کامپیوتر - سخت افزار  سمانه نوری درویش  اکرم اسلامی 332
8 مهندسی تکنولوژی عمران - عمران  عمران خانم یوسفی اکرم اسلامی 332
9 مهندسی اجرایی عمران  عمران خانم یوسفی اکرم اسلامی 332
10 مهندسی تکنولوژی معماری  معماری    حسین سالاریان  اکرم اسلامی 332
11 علمی کاربردی حسابداری  حسابداری  رضا ایزدی سعید رادفر 322
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کارشناسی ارشد
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
1 حقوق خصوصی  حقوق   محمود امامی  معصومه قویدل 233
2 فقه و حقوق خصوصی حقوق   محمود امامی  معصومه قویدل 233
3 فقه و حقوق جزا حقوق   محمود امامی  معصومه قویدل 233
4 آموزش زبان انگلیسی  زبان   کریم شعبانی امیرآباد  معصومه قویدل 233
5 حسابداری  حسابداری    سیدمحمدرضارئیس زاده معصومه قویدل 233
6 مدیریت صنعتی مالی  مدیریت  علیرضا کیمیایی معصومه قویدل 233
7 مهندسی عمران - سازه عمران   حمیدرضاناصرسعید خدیجه اسدی 233
8 علوم اقتصادی  اقتصاد سیدمحمدرضارئیس زاده خدیجه اسدی 233
9 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر - نرم افزار شهریار تمندانی خدیجه اسدی 233
10 مهندسی معماری  معماری    حسین سالاریان خدیجه اسدی 233
11 مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیکی  برق    شهریار تمندانی  خدیجه اسدی 233
12 مهندسی برق- سیستمهای قدرت برق    شهریار تمندانی  خدیجه اسدی 233
13 مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی  برق    شهریار تمندانی  خدیجه اسدی 233
14 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته  کامپیوتر احسان میرانی  خدیچه اسدی 233
15 مدیریت مالی - گرایش مالی مدیریت  سیدمحمدرضارئیس زاده معصومه قویدل 233