افراد و مسوولانآشنایی با افراد و مسئولان

ریاست دانشگاه : آقای دکتر محمود امامی نمینی 

* معاونت اداری و مالی : سرکار خانم حجتی ( معرفی )

* سرپرست معاونت آموزشی : آقای مهندس شهریار تمندانی

* معاونت پژوهشی : آقای دکتر محمود امامی نمینی ( معرفی )

* معاونت دانشجوئی و فرهنگی : حاج آقا مفید فیاضی ( معرفی )

سرپرست دانشکده فنی و مهندسی : آقای مهندس شهریار تمندانی

* سرپرست دانشکده اقتصاد و علوم اداری : آقای رضا ایزدی

* مسئول حراست : آقای احمد  تاریان

* مدیر امور پژوهشی : آقای دکتر کریم شعبانی

* مدیر امور دانشجویی : آقای علیرضا کیمیایی ( معرفی )

* سرپرست خدمات آموزشی : سرکار خانم اسلامی

* مدیر امور مالی : سرکار خانم موسی نژاد

* مدیر امور اداری آقای اصغر آقاجان پور

* مسئول واحد پشتیبانی رایانه: سرکار خانم مهندس درویش

* مسئول سایت رایانه : آقای احمد غلام ویسی

* مسئول کتابخانه : آقای احسان لورایی