دانشکده فنی و مهندسیبرنامه حضور استاد راهنما برای دانشجویان مهندسی عمران

دانشجویان رشته مهندسی عمران ورودی سال 90  سال 91 جهت هر گونه راهنمایی نسبت به انتخاب واحد نیمسال دوم 92-91 می توانند در برنامه زمانی اعلام شده ذیل به استاد راهنما آقای مهندس کرد نائیج مراجعه نمایند :

زمان:

چهار شنبه 25/11/91 ساعت 10

شنبه 28/11/91 ساعت 9

یکشنبه 29/11/91 ساعت 10

دوشنبه 30/11/91 ساعت 10