اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه صنایعمعرفی هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه صنایع

- دکتر رضا توکلی مقدم
- آقای اصغر آقاجان پور (مدیر گروه)