هیأت علمی دانشگاهاعضای هیأت علمی علوم پایه

 -  سید نبی اله سجادی