درباره دانشکده منابع طبیعیرشته ها و مدیران گروه
در پی تلاشها و پیگیری های مجدانه مسئولین و در راستای تقویت فضای علمی ، از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با تأسیس و احداث دانشکده منابع طبیعی در موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) موافقت گردید.