تقویم آموزشیتقویم آموزشی تابستان 93

  اطلاعیه

  زمان بندی دوره تابستان 93

  ثبت نام دوره تابستان

  93/04/18  الی 20/04/93

  شروع کلاس ها

  93/04/25   

  پایان کلاس ها

  93/05/31

  شروع و پایان امتحانات

  93/06/02 الی 06/06/93

 

 

  شهریار تمندانی

  سرپرست معاونت آموزشی