آموزش و اداری دانشکده اقتصاد کارکنان آموزشی و اداری دانشکده

 

نام ونام خانوادگی:   سید احسان میرانی انار مرزی 

سمت: مسئول امور آموزشی و دانشجویی و اداری دانشکده

تحصیلات:کارشناسی ارشد

واحد مربوطه: دانشکده اقتصاد و علوم اداری

-------------------------------------------------------------

 نام ونام خانوادگی: خانم فرح خیری

سمت:کارشناس آموزش  

تحصیلات: کارشناسی

واحد مربوطه: دانشکده اقتصاد و علوم اداری

-------------------------------------------------------------------

نام ونام خانوادگی: آقای سعید رادفر

 سمت:  کارشناس آموزش

 تحصیلات: کارشناسی 

واحد مربوطه: دانشکده اقتصاد و علوم اداری

--------------------------------------------------------------------