آموزش و اداری دانشکده فنیکارکنان آموزشی و اداری دانشکده

  

  همکاران دانشکده:

  سرپرست دانشکده : مهندس شهریار تمندانی 

  مسؤل آموزش و امور اداری: سید احسان میرانی انارمرزی

  کارشناسان رشته : رحیم عمران زاده- -اکرم اسلامی–مهناز جهانشاهی 

  مسؤلین آزمایشگاهها :

  1-ناصر ملکی

  2-اسفندیار رینه

***********************************

  کارکنان آموزشی و اداری دانشکده فنی ومهندسی :

AWT IMAGE  

  نام و نام خانوادگی :اکرم اسلامی

  سمت :کارشناس رشته

  تحصیلات :کارشناسی

  سابقه همکاری با دانشگاه 12 سال

  ***************************************

AWT IMAGE

  نام ونام خانوادگی : مهناز جهانشاهی

  سمت:کارشناس رشته

  تحصیلات :کارشناسی

  سابقه همکاری با دانشگاه 9 سال

  ****************************************

AWT IMAGE

  نام ونام خانوادگی :رحیم عمران زاده

  سمت:کارشناس رشته

  تحصیلات :کارشناسی

  سابقه همکاری با دانشگاه 7 سال

  ***************************************