آزمایشگاههامعرفی کارکنان آزمایشکاه

AWT IMAGE 

ناصر ملکی

 دارای مدرک کارشناسی فیزیک گرایش کاربردی حالت جامد

سمت کارشناس آزمایشگاه

از سال 1381 به در این دانشگاه سابقه فعالیتهای آزمایشگاهی و کارگاهی

***************

 AWT IMAGE

  اسفندیار رینه

مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش کنترل

سمت کارشناس مسوول آزمایشگاه

سابقه فعالیتهای آزمایشگاهی و کارگاهی از سال 1381