اطلاعات تماس (نشانی و تلفن‌ها)شماره تلفن های تماس

اطلاعات تماس (نشانی و تلفن‌ها)
نام واحد تلفن مستقیم داخلی
مرکز تلفن 7-44511860-011
44524395-011
-
نگهبانی سازمان مرکزی 7-44511860-011
44524395-011
100
نگهبانی ساختمان شماره 2 44553521-011 -
ریاست 7-44511860-011
44524395-011
405
44510052-011 -
معاونت اداری ومالی 7-44511860-011
44524395-011
402
44510390-011 -
معاونت آموزشی 7-44511860-011
44524395-011
324
44524314-011 -
معاونت پژوهشی 7-44511860-011
44524395-011
324
-
معاونت دانشجویی  و فرهنگی 7-44511860-011
44524395-011
403
44525844-011 -
مدیر امور پژوهشی 7-44511860-011
44524395-011
225
مدیر امور دانشجویی 7-44511860-011
44524395-011
305
مشاوردانشجویی 7-44511860-011
44524395-011
418
آزمایشگاه ها 7-44511860-011
44524395-011
120
منشی حوزه ریاست 7-44511860-011
44524395-011
400
روابط عمومی 7-44511860-011
44524395-011
407
مدیر آموزش 7-44511860-011
44524395-011
330
44522466-011 -
سرپرست تحصیلات تکمیلی 7-44511860-011
44524395-011
223
کارشناسان تحصیلات تکمیلی 7-44511860-011
44524395-011
233
سرپرست امتحانات وفارغ التحصیلان 7-44511860-011
44524395-011
326
کارشناسان فارغ التحصیلان و مشمولین 7-44511860-011
44524395-011
328 و348
حراست 7-44511860-011 209
44524395-011
44524315-011 -
امور مالی 7-44511860-011
44524395-011
411
44524316-011 -
حسابداری 7-44511860-011
44524395-011
409و423
متصدی جمعداری 7-44511860-011
44524395-011
321
انباردار 7-44511860-011
44524395-011
317
دفتر ارتباط باصنعت وآمار 7-44511860-011
44524395-011
229
کارشناس پژوهشی 7-44511860-011
44524395-011
229
مرکز پشتیبانی رایانه 7-44511860-011
44524395-011
224
44511868-011 -
امور اداری 7-44511860-011
44524395-011
402
-
کارشناس اداری 7-44511860-011
44524395-011
422
دبیرخانه 7-44511860-011
44524395-011
412
 
بایگانی 7-44511860-011
44524395-011
410
کارگزینی وپشتیبانی 7-44511860-011
44524395-011
408 و 434
کارشناس کارگزینی 7-44511860-011
44524395-011
420
دفتر عمرانی 7-44511860-011
44524395-011
406
تاسیسات 7-44511860-011
44524395-011
102
کارپردازی 7-44511860-011
44524395-011
-
خوابگاه 44528611-011 -
سایت دانشجویی 7-44511860-011
44524395-011
303
کتابخانه 7-44511860-011
44524395-011
112
تربیت بدنی و امور فرهنگی 7-44511860-011
44524395-011
407
کارشناس صندوق رفاه دانشجویان  7-44511860-011
44524395-011
335
انتشارات 7-44511860-011
44524395-011
317
کارشناس امور سلف و آشپزخانه 7-44511860-011
44524395-011
335
واحد نظارت و برنامه ریزی 7-44511860-011
44524395-011
336
بسیج دانشجویی 44511993 -
دانشکده فنی و مهندسی
ریاست دانشکده فنی و مهندسی 44525626 -
امور اداری دانشکده فنی و مهندسی 44525625 (تلفکس) -
آموزش + کارشناسان رشته دانشکده فنی و مهندسی 7-44511860-011
44524395-011
332
دانشکده اقتصاد و علوم اداری
ریاست دانشکده اقتصاد و علوم اداری 44525626 -
امور اداری دانشکده اقتصاد و علوم اداری 44525625 (تلفکس) -
آموزش + کارشناسان رشته دانشکده اقتصاد و علوم اداری 7-44511860-011
44524395-011
322
دانشکده منابع طبیعی
ریاست دانشکده منابع طبیعی 44525626 -
امور اداری دانشکده منابع طبیعی 44525625 (تلفکس) -
آموزش + کارشناسان رشته دانشکده منابع طبیعی 7-44511860-011
44524395-011
332