اطلاعات تماس (نشانی و تلفن‌ها)شماره تلفن های تماس

نام واحد نام

تلفن مستقیم

اپراتور آقای درویشی

011-44511860

نگهبانی پردیس (آزمایشگاهها)  

44524391

نگهبانی سازمان مرکزی  

44511860

نگهبانی دانشکده ها  

با اپراتور تماس بگیرید تا ارتباط را برقرار نماید

ریاست آقای دکتر امامی

44510052

معاونت اداری ومالی  سرکار خانم حجتی

44510051

معاونت آموزشی آقای مهندس تمندانی

44524314

معاونت پژوهشی آقای دکتر امامی

44510052

معاونت دانشجویی  و فرهنگی حاج آقا فیاضی

44521314

مدیر امور پژوهشی آقای دکتر شعبانی

با 44511860 تماس بگیرید داخلی 407

مدیر امور دانشجویی آقای یعقوب زاده

با44511860 تماس بگیرید داخلی 305

 آزمایشگاه ها آقای ملکی

44524395

منشی ریاست  آقای کثیری

با 44511860 تماس بگیرید داخلی 400

روابط عمومی آقای کثیری

با44511860 تماس بگیرید داخلی 400

سرپرست آموزش آقای آهی نژاد

با44511860 تماس بگیرید داخلی 336

کارشناسان تحصیلات تکمیلی خانم قویدل و اسدی

با44511860 تماس بگیرید داخلی 223

فارغ التحصیلان آقای حسین پور و ...

با 44511860 تماس بگیرید داخلی 328

امتحانات آقای حسین پور ...

با 44511860 تماس بگیرید داخلی 326

حراست آقای تاریان و ...

با 44511860 تماس بگیرید داخلی  209

امور مالی خانم موسی نژاد و ...

44524316

حسابداری  آقای حقانی و ...

با 44511860 تماس بگیرید داخلی 409

مرکز پشتیبانی رایانه آقای مهندس اکبری و ...

با 44511860 تماس بگیرید داخلی 224

امور اداری آقای آقاجان پور و ...

44510390

دبیرخانه خانم حبیبی و ...

44510490   (تلفکس)

کارگزینی آقای توکلی و ...

با 44511860 تماس بگیرید داخلی 408

دفتر عمرانی آقای مهندس ناصر سعید و ...

با 44511860 تماس بگیرید داخلی 407

کارپردازی  آقای توکلی

با 44511860 تماس بگیرید داخلی 115

خوابگاه  

44528610 

سایت دانشجویی  خانم مهندس درویش و ...

با 44511860 تماس بگیرید داخلی303

کتابخانه  خانم اسلامی و ...

با 44511860 تماس بگیرید داخلی 112

تربیت بدنی و امور فرهنگی آقای یاحقی

با 44511860 تماس بگیرید داخلی 222

صندوق رفاه خانم پناهی

با 44511860 تماس بگیرید داخلی 335

انتشارات آقای علا با اپراتور تماس گرفته و حوزه معاونت دانشجویی را انتخاب نمایید.
امور سلف و آشپزخانه  آقای سودایی با اپراتور تماس گرفته و حوزه  معاونت دانشجویی را انتخاب نمایید.
نظارت و برنامه ریزی آقای یزدانی و ...

با 44511860 تماس بگیرید داخلی 330

دانشکده فنی و مهندسی
ریاست دانشکده فنی و مهندسی

44525626

امور اداری دانشکده فنی و مهندسی

44525625 (تلفکس)

آموزش + کارشناسان رشته دانشکده فنی و مهندسی

با 44511860 تماس بگیرید داخلی 332

دانشکده اقتصاد و علوم اداری
ریاست دانشکده اقتصاد و علوم اداری

44524313

امور اداری دانشکده اقتصاد و علوم اداری

4454312 (تلفکس)

آموزش + کارشناسان رشته دانشکده اقتصاد و علوم اداری

با 44511860تماس بگیرید داخلی 322