لیست پایان نامه های کارشناسی ارشدلیست پایان نامه های ارشد رشته های حقوق و زبان انگلیسی94

ردیف

شماره_دانشجویی

نام_و_نام_خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

موضوع پایان نامه

سال

دفاع

1

90120152014

ظفر نیک نژاد

دکتر مرتضوی

دکتر امامی

دکتر دیوسالار

خصوصیات رای داور و مقایسه آن با رای دادگاه

922

2

90120152005

حمیدرضا آقاجری

دکتر امامی

دکتر کرتضوی

دکتر دیوسالار

استفاده بلاجهت در اسناد تجاری

922

3

91120151021

آمنه سراچه گل

دکتر مرتضوی

دکتر محمدزاده

دکتر پورعلی

وکالت در اسنا تجاری در معنای خاص

922

4

90120152007

سید حسین نورانی

دکتر ابهری

دکتر یحیی پور

دکتر محمدزاده

مزایا و معایب رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف

922

6

90120152002

مصطفی تیموری

دکتر امامی

دکتر یحیی پور

دکتر محمدزاده

نقش علت خارجی در حقوق موضوعه

922

7

91120152012

مهدی صیادیان

دکتر یحیی پور

دکتر مرتضوی

دکتر محمدزاده

جایگاه اعسار در اسناد تجاری

922

8

91120152014

صابر علایی

دکتر یحیی پور

دکتر امامی

دکتر محمدزاده

مبنا و ماهیت مسولیت مدنی بیمه گر

931

9

91120151002

مهدیه دانشفر

دکتر مرتضوی

دکتر محمدزاده

دکتر یحیی پور

آیین دادرسی دعوای ورشکستگی

931

10

90120152017

مرتضی راه چمنی

دکتر مرتضوی

دکتر یحیی پور

دکتر پورعلی

مسولیت مدنی فرصت از دست رفته در حقوق ایران

931

11

90220152001

ریحانه اسکندری

دکتر ابهری

دکتر یحیی پور

دکتر دیوسالار

وضعیت حقوقی معاملات نسبت به مال مرهونه

931

12

91120152024

سجاد جعفری

دکتر محمدزاده

دکتر یحیی پور

دکتر پورعلی

اسقاط حق عزل و استعفای وکیل

931

13

91120152016

مهران قرایی خضرلویی

دکتر امامی

دکتر مرتضوی

دکتر پورعلی

اوراق مشارکت و قالب قراردادی آن

931

15

90120151002

فاطمه حاج جعفری نژاد

دکتر امامی

دکتر عراقی

دکتر پورعلی

مبانی فقهی و حقوقی اشتغال زنان

931

16

91120151022

زینب غلام یزدانی

دکتر دیوسالار

دکتر مرتضوی

دکتر محمدزاده

حریم املاک از منظر امامیه و حقوق ایران

931

17

90120152008

حسین خلیلی اسبو

دکتر امامی

دکتر عراقی

دکتر دیوسالار

اثر مالکیت ما فی الذمه در مسولیت تضامنی

931

18

90120152001

محمد اصغری

دکتر امامی

دکتر دیوسالار

دکتر مرتضوی

نقش سکوت از بیان عیوب در معاملات

931

19

90120151005

هاجر حاجی اقازده

دکتر مرتضوی

دکتر امامی

دکتر یحیی پور

قراردادهای داوری دولت ایران با شرکت های خارجی

931

20

90120151008

فائزه محمدی

دکتر یحیی پور

دکتر امامی

دکتر مرتضوی

بررسی ابعاد حقوقی امضای الکترونیکی

931

21

92120152034

جمال نیک کار

دکتر امامی

دکتر مرتضوی

دکتر یحیی پور

بررسی قواعد فقهی تسلیط و لاضرر در تعامل با پادگانهای نظامی با املاک مجاور

931

22

90120151003

زینب غلامعلی تبار

دکتر مرتضوی

دکتر امامی

دکتر محمدزاده

ایین دادرسی تخلیه اماکن استیجاری

931

23

89120152016

عقیل سلطانی

دکتر ابهری

دکتر امامی

دکتر یحیی پور

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

931

24

91120152005

علیرضا حسین زاده

دکتر مرتضوی

دکتر یحیی پور

دکتر محمدزاده

احکام غیابی چالش ها و راهکارهای آن

932

25

91220151001

سیده شیدا میر حسینی

دکتر محمدزاده

دکتر دیوسالار

دکتر یحیی پور

مبانی و مسولیت زوج در پرداخت حقوق مالی زوجه

932