لیست پایان نامه های کارشناسی ارشدلیست پایان نامه های ارشد در رشته های حسابداری و اقتصاد94

ردیف

شماره_دانشجویی

نام_و_نام_خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

موضوع پایان نامه

سال

 دفاع

1

92120191005

امارلو-محبوبه

سیدمحمدرضارئیس زاده

یوسف تقی پوریان

عباسعلی پورآقاجان

تاثیر مالکیت خانوادگی وغیرخانوادگی بررابطه بین حاکمیت شرکتی ومدیریت سوددرشرکتهای پذیرقته شده در بورس

932

حسابداری

2

92120192015

حسینی-سیدسقا

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

بررسی تاثیر ساختار مالی اهرم مالی وسود آوری برقیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

932

3

92120192001

عرفانیان- مجتبی

عباسعلی پورآقاجان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

یوسف تقی پوریان

تاثیر افشای سرمایه فکری برهزینه سرمایه سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

932

4

91220192004

علوی- وحید

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

بررسی تاثیر هزینه نمایندگی ومالکیت نهادی برسیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادرتهران

932

5

92120192029

لاسمی ایمنی-بهمن

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

تاثیر سرمایه فکری برنقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

932

6

92120191008

مهتاب پیش سرائیان

یوسف تقی پوریان

عباسعلی پورآقاجان

سیدمحمدرضارئیس زاده

پیش بینی قصد سرمایه گذاران فردی از سرمایه گزاری در بورس تهران با استفاده از معادلات ساختاری

932

7

92120191002

محبوبه زره داریان

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضارئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

اثرآگاهی سرمایه گذارونگرش به ریسک درک شده بررفتار سرمایه گذاران بورس اوراق بهادرتهران

932

8

92120192008

بهمن باباکشی زاده

سیدممحمدرضا رئیس زاده

یوسف تقی پوریان

عباسعلی پورآقاجان

بررسی اثر تمرکز مالکیت بربه موقع بودن سود

932

9

92120192003

یوسف سجادی

سید محدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

بررسی اثر شیوه های تامین مالی واندازه بازار شرکت برارزش شرکت های پذیرفته شده دربورس تهران

932

10

92120192011

مهدی بشیری

سیدمحمدرضا رئیس زاده

یوسف تقی پوریان

عباسعلی پورآقاجان

تاثیر حاکمیت شرکتی براقلام تعهده اختیاری

932

11

92120191004

ام البنین اسدالهی حیدری

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضارئیس زاده

بررسی تاثیرمحافظه کاری مشروط برفعالیتهای تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران

932

12

92120191007

سحرایزدی

سیدمحمدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

تاثیرسرمایه گذاری وساختار مالکیت برارتباط بین بازده سهام ومخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

932

13

92120191019

مریم رجب زاده

عباسعلی پورآقاجان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

یوسف تقی پوریان

تاثیر حاکمیت شرکتی برسطح افشا درشرکت های خانوادگی وغیر خانوادگی پذیرفته شده بورس تهران

932

14

92120191027

آسیه فلاح عابد

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

رابطه ارزیابی عملکرد مالی وپیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

932

15

92120191001

سمیرا جعفر نژادثانی

سیدمحمدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

بررسی میزان تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی برمحدودیت مالی درشرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

932

16

92120192002

اسماعیل آذرباد

یوسف تقی پوریان

عباسعلی پورآقاجان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

بررسی اقر مدیریت سرمایه درگردش برعملکرد شرکت ومحدودیت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

932

17

92120191014

مریم حسن پور

یوسف تقی پوریان

عباسعلی پورآقاجان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

اثر کیفیت گزارشگری مالی وسررسید برکارایی سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده دربورس تهران

932

18

92120191008

مهتاب پیش سرائیان

یوسف تقی پوریان

عباسعلی پورآقاجان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

پیش بینی قصد سرمایه گذاران فردی از سرمایه گذاری دربورس با استفاده از معادلات ساختاری

932

19

92120191002

محبوبه زره داریان

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

اثر آگاهی سرمایه گذارونگرش به ریسک درک شده بررفتار سرمایه گذاران بورس تهران

932

20

91220191001

گلشن درویش پور

محمدرضا پورعلی

سیدمحمدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

بررسی رابطه افشای مسئولیت اجتماعی با ثروت سهامداران

932

21

91120191013

الهام رضایی کوه بنایی

محمدرضا پورعلی

سیدمحمدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

بررسی رابطه برخی از جنبه های سرمایه درگردش با ارزش بازار سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

932

22

92120192031

ململی-حیدر

سیدمحمدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارائه مجدد صورتهای مالی

932

23

91220192002

یدالهی - عسگری

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی با تصمیمات مدیریت مالی وعملکرد شرکت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

932

24

91120192018

روح الامین غلامی

دکتر

پورعلی

سیدمحمدرضارئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

بررسی رابطه اندازه شرکت وعدم تقارن اطلاعاتی با هموار سازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

931

25

91120191025

سیده لیلا حسینی

دکتر

پورعلی

سیدمحمدرضارئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

بررسی رابطه جریان نقدی آزاد وپایداری سود با فرصت های رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

931

26

91120191026

لیلا اکبری

دکتر

پورعلی

سیدمحمدرضارئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

بررسی رابطه ساختار مالکیت با سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

931

27

91120192002

حامد اسمعیلی

سیدمحمدرضارئیس زاده

دکتر

پورعلی

عباسعلی پورآقاجان

تاثیر حاکمیت شرکتی برارزش شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

931

28

91120191010

فاطمه تونی

سیدمحمدرضارئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

تاثیرارائه مجدد صورتهای مالی بررشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

931

29

91120191001

سیده معصومه اخضری

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضارئیس زاده

تاثیر حاکمیت شرکتی بر استراتژی مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

931

30

91120191006

سمیرا باوندی

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضارئیس زاده

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش برتغییرات قیمت سهام وارزش افزوده نقدی

931

31

92120141033

آرزو محمودی

دکتر طهرانچیان

دکتر ایزدی

دکتررجایی

تاثیر سرمایه فرهنگی برسرمایه انسانی درکشورهای درحال

توسعه با تائید درایران

932 

اقتصاد

32

92120141024

معصومه فتاحی

دکتر طهرانچیان

دکتر

رجایی

دکتر مجاوریان

آزمون تحرکه سرمایه براساس نظریه فلاشتاین وهاریوکامطالعه موردی کشورهای منتخب آسیا

932

33

91220141004

سروناز پور جعفری

دکتر طهرانچیان

دکتر زهرا کریمی

دکتر گیلک

بررسی تاثیر اندازه اقتصاد سایه ای برتوزیع درآمد درایران

932

34

91220142003

حامددیوسالار

دکتر

گیلک

دکتر طهرانچیان

دکتر

تقی نژادعمران

عوامل موثربرفساد مالی درکشورهای منتخب عضوسازمان کنفرانس اسلامی

932

35

91120142009

مصطفی ربیعی کفشگر

دکتر

گیلک

دکتر

تقی نژادعمران

دکتر

طهرانچیان

تاثیر مالیات برکیفیت حکمرانی درکشورهای درحال توسعه منتخب

932

36

92120141010

راضیه رحیمی

دکتر

گیلک

دکتر

تقی نژادعمران

دکتر

طهرانچیان

اندازه گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش دراستانهای خراسان شمالی،رضوی،جنوبی

932

38

92120141037

طاهره ولی پور

دکتر

طهرانچیان

دکتر

بالونژادنوری

دکتر

گیلک

آزمون علیت غیرخطی رابطه بین مصرف انرژی ورشد اقتصادی درایران

932

39

92120141002

مریم اسلامی کلیجی

دکتر

طهرانچیان

دکتر

گیلک

دکتر

مجاوریان

تاثیر سیاست مالی دولت برتورم درایران

932

40

92120141034

سکینه مصطفی پور

دکتر

طهرانچیان

دکتر

مجاوریان

دکتر

گیلک

مقایسه بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد در ایجاد چرخه های تجاری ایران

932

41

91220141001

ملیحه مرادی

دکتر

طهرانچیان

دکتر

مجاوریان

دکتر

گیلک

اثرمتقابل سرمایه سلامت وآموزش در اقتصاد ایران

932

42

92120141006

آتنا جوربنیان

دکتر طهرانچیان

دکتر ایزدی

دکتر

رجایی

تاثیر شفافیت بانک مرکزی برنرخ تورم

932

43

92120142012

حمیدرضا رمضانی

دکتر طهرانچیان

دکتر ایزدی

دکتر

رجایی

بررسی عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی با تاکید برتوسعه مالی در ایران

932

44

92120142035

رامین نادری

دکتر طهرانچیان

دکتر

رجایی

دکتر

ایزدی

تاثیر قیمت حامل های انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران

932

45

92120141003

زهرا بیجوند

دکتر

تقی نژادعمران

دکتر

ایزدی

دکتر

احسانی

اثرکسری بودجه برنرخ بهره اسمی در ایران

932

46

91220141003

خدیجه بزرگی

دکتر

تقی نژادعمران

دکتر

گیلک

دکتر

احسانی

اثر فساد براقتصاد سایه ای مطالعه موردی کشورهای با درآمد متوسط

932

47

92120141007

محدثه واحدی

دکتر

تقی نژادعمران

دکتر

گیلک

دکتر

احسانی

بررسی اثر استقلال بانک مرکزی بر بی ثباتی مالی ،مطالعه موردی

932

48

92120141007

عاطفه یزدانی

دکتر

تقی نژادعمران

دکتر

گیلانی پور

دکتر

احسانی

بررسی نامتقارنی اثر قیمت نفت بر بازده بازار سهام

932

49

92120141009

سیده فهیمه حسینی کالجی

دکتر

 گیلک

دکتر طهرانچیان

دکتر

تقی نژادعمران

همگرایی سطح زندگی در استان های منتخب ایران

932

50

91220142001

بهنام داداشی

دکتر

 گیلک

دکترتقی نژادعمران

دکتر طهرانچیان

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری کل عوامل تولید کشورهای عضومنا

932

51

91120141005

شیما ثابتی

دکتر

تقی نژادعمران

دکتر

گیلک

دکتر

زروکی

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی برروی تقاضای بیمه عمر

931

52

91120142014

شاهین جمالی

دکتر مجاوریان

دکتر طهرانچیان

دکتر گیلک

بررسی اثر نوسانات نرخ ارز برصادرات وواردات محصولات بخش کشاورزی

931

53

91120141011

سمیه سام دلیری

دکتر

تقی نژادعمران

دکتر زهرا کریمی

دکتر

 رجایی

بررسی اثربازار سهام برمصرف در ایران

931

54

91120141003

زینب پورصفر

دکتر مجاوریان

دکتر طهرانچیان

دکتر گیلک

بررسی رابطه بین رشد اقتصادی ،اشتغال وصادرات در بخش کشاورزی ایران

931

55

91120142020

مهدی فکرآزاد لشکریانی

دکتر مجاوریان

دکتر زهرا کریمی

دکتر طهرانچیان

اثروجوه ارسالی خارجی برصنعت بیماری هلندی یا توسعه صادرات

931