:: اعضا - محسن نژادخیرالله ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای محسن نژادخیرالله | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
محسن نژاد خیر الله میاندو آب
 مدرس  رشته های کامپیوتر دانشگاه علامه محدث نوری دروس 
:: ::