:: اعضا - محسن نژادخیرالله ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای محسن نژادخیرالله | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 تدریس موسسه آموزش عالی کاوش 1389
2 تدریس دانشگاه علامه محدث نوري 1387
3 تدریس دانشگاه آزاد واحد نور 1389 1394
4 تدریس موسسه آموزش عالي مازيار 1389 1392
5 تدریس موسسه آموزش عالي خزر 1387 1390
6 تدریس علمي كاربردي كارآموزان 1387 1389
:: ::