:: اعضا - رضا ایزدی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای رضا ایزدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 The impact of human resource management on performance of oil and gas industry in Iran روح اله مجتهدزاده --- رضا ایزدی Global Journal of biodiversity science and management 2013 مقاله کامل
2 The role of local Government administration management in South Africa: the myth, the paradox, the challenges and the way forward روح اله مجتهدزاده --- رضا ایزدی Journal Of Biodiversity Science And Management 2013 مقاله کامل
3 Achieving organizational effectiveness through TQM principles in developing industry: A case study of palm oil merchandising business in cross river state روح اله مجتهدزاده --- رضا ایزدی International Journal for Quality Research 2013 مقاله کامل
4 ارزیابی اثر مقاطع زمانی هفتگی در بازارهای ارز ایران، مطالعات و سیاست های اقتصادی ناصرالهی---رضاایزدی 1394 مقاله کامل
5 بررسی اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی محمدعلی احسانی---رضا ایزدی---حسین کردتبار فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی 1393 مقاله کامل
6 ارزیابی اثر ماه های سال در بازده سهام: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران محمدعلی احسانی---رضا ایزدی فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی 1392 مقاله کامل
7 بررسی اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام محمدعلی احسانی---رضا ایزدی فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی 1390 مقاله کامل
8 ارزیابی اثر روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ اسمعیل ابونوری---رضا ایزدی مجله تحقیقات توسعه اقتصادی 1385 مقاله کامل
:: ::