:: اعضا - رضا ایزدی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای رضا ایزدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه آموزشی دانشگاه علامه محدث نوری
2 رییس دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه علامه محدث نوری
:: ::