:: اعضا - علیرضا منصوری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای علیرضا منصوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رییس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علامه محدث نوری
2 مدیریت گروه آموزشی عمران دانشگاه علامه محدث نوری
:: ::