:: اعضا - سید احسان میرانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای سید احسان میرانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 سیستمهای نوین در تولید و عملیات مانند مباحث صنعت 4
2 تولید هوشمند
3 تولید اجتماعی و مدیریت زنجیره تامین
4 استقرار خطوط تولیدی و ارزیابی کار و زمان
5 مدیریت بهره وری و کیفیت و استقرار سیستم های کیفی در سازمان
:: ::