:: اعضا - سید احسان میرانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای سید احسان میرانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه محدث نوری
2 تحقیق در عملیات دانشگاه علامه محدث نوری
3 مدیریت کنترل پروژه دانشگاه علامه محدث نوری
4 مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه علامه محدث نوری
5 مدیریت منابع انسانی دانشگاه علامه محدث نوری
6 تعمیرات و نگهداری و طرح ریزی دانشگاه علامه محدث نوری
7 کارسنجی و روش سنجی و مدیریت مبانی سازمان دانشگاه علامه محدث نوری
8 مدیریت مبانی کارآفرینی دانشگاه علامه محدث نوری
:: ::