:: اعضا - فرامرز سلطان کریمی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای فرامرز سلطان کریمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 معرفى آنتن های هوشمند در ارتباطات سیار فرامرز سلطان کریمی همايش مخابرات پوسترى
:: ::