:: اعضا - فرامرز سلطان کریمی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای فرامرز سلطان کریمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 optimization in phased array antennas using genetic algorithm فرامرز سلطان کریمی---نوری نیا---قبادی In Spread Spectrum Techniques and Applications 2004 مقاله کامل
:: ::