:: اعضا - فرامرز سلطان کریمی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای فرامرز سلطان کریمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 ریاضی مهندسی، سیگنال و سیستم
2 مخابرات
3 الکترومغناطیس
4 مدارالکتریکی 1 و2
5 شبکه کامپیوتری
6 پردازش سیگنال دیجیتال
7 شبکه کامپوتری پیشرفته
:: ::