:: اعضا - یزدان صیقل ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای یزدان صیقل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 پیشگیری از ریسک تکرار جرم در حقوق ایران و آمریکا یزدان صیقل مجله دانشکده علوم قضایی چکیده مقاله
:: ::