:: اعضا - یونس یعقوب زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای یونس یعقوب زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه منابع طبیعی دانشگاه علامه محدث نوری 84/07/01 87/11/20
2 مدیر گروه منابع طبیعی دانشگاه علامه محدث نوری 90/09/01
3 مدیر دانشجویی دانشگاه علامه محدث نوری 93/07/01
:: ::