:: اعضا - یونس یعقوب زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای یونس یعقوب زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Results of a traditional method of sustainable management of an agro-ecosystem for migratory waterbirds ,Aquila Tavakoli, Ellen Vuosalo - Ghasempouri, S. M, Yaghoobzadeh 2010 مقاله کامل
2 A three years study of the diversity and density of waterfowl and waders in Sorkhrud International Wetland Ahmadpour.M,. Sinka Karimi. M. H,. Ghasempouri. S. M,Ahmadpour.M , Yaghobzadeh Scientific Research and Essays Vol.6 (30),pp.6317-6324 2010 مقاله کامل
3 اندازه گیری و مقایسه عناصر سنگین (کادمیم ، سرب و روی ) در برخی از ماهیان تجارتی و میگوی ببری سبز در ناحیه بوشهر عباس اسماعیلی ساری- محمود قاسمپوری،یونس یعقوب زاده محیط شناسی 1380 مقاله کامل
4 ارزیابی تجمع زیستی سرب در بافت ماهی سفید سواحل دریای خزر (مطالعه موردی بندر انزلی و رودسر) یونس یعقوب زاده - مریم حسین نژاد -مریم اسدی- شیرین گلنار دانشگاه علوم پزشکی مازندران مقاله کامل
:: ::