:: اعضا - یونس یعقوب زاده ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
آقای یونس یعقوب زاده
منابع طبیعی- شیلات- جنگلداری
کارشناسی ارشد
y.yaghobzadehmohaddes.ac.ir