:: اعضا - ام هانی علیزاده صحرایی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم ام هانی علیزاده صحرایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Relation of Family Efficiency with Positive and Negative Perfectionism in Iranian Students Alizadeh Sahraee, O., Khosravi--- z., Yusefnejad, E--- Khosravipur---E. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 844-850 2011 مقاله کامل
2 Risk factors of Marital Violence of Married Men and Women in Different Levels of Severity Khosravipur ---E.,Mohhammadkhani,P.---Dolatshahi ,B.Pourshahbaz, A.&,Alizadeh Sahraei,O. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30 2011 مقاله کامل
3 The Relationship Predicting of Life Satisfaction with Respect to Early Maladaptive Schemas Among Iranian Student. European Psychiatry Alizadeh Sahraee, O., Yusefnejad,M.& Khosravi ,Z 2011 مقاله کامل
4 اطمینان جویی در بیماران مبتلا به اسکروپولاسیتی نجس-پاکی ام هانی علی زاده یک مطالعه کیفی ،مطالعات روان شناختی 1395 مقاله کامل
5 رابطه باورهای غیرمنطقی و کمال گرایی مثبت و منفی در دانش آموزان شهرستان نوشهر ام هانی علی زاده فصلنامه مطالعات روان شناختی 1395 مقاله کامل
6 رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و سلامت روان، مطالعات روان شناسی تربیتی ام هانی علی زاده(نویسنده دوم) 1390 مقاله کامل
:: ::