:: اعضا - شهریار تمندانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای شهریار تمندانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 دانشجوی نمونه کشوری در سال 1374(مقطع کارشناسی) 1374
2 دانشجوی نمونه کشوری در سال1394(مقطع دکتری) 1394
:: ::