:: اعضا - شهریار تمندانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای شهریار تمندانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه کامپیوتر و برق دانشگاه علامه محدث نوری 1379 1390
2 مدیر گروه برق مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه محدث نوری 1393 تاکنون
3 مدیر گروه کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه محدث نوری 1396 تاکنون
4 مدیر گروه الکترونیک دانشگاه علامه محدث نوری 1383 1389
5 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده برق دانشگاه علامه محدث نوری 1389 1391
6 معاون آموزشی دانشگاه علامه محدث نوری 1392 تاکنون
:: ::