:: اعضا - شهریار تمندانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای شهریار تمندانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 ظرفیت یابی بهینه واحدهای تولیدپراکنده به منظوربهبودشاخصهای کیفیت توان بااستفادهازالگوریتمPSOبهبودیافته اسماعیل شریفی--- محمد وریج کاظمی- --شهریار تمندانی علوم و فناوری دریا 1389 مقاله کامل
2 بهبودشاخصSAIDIسيستم بااستفاده ازمكان‌يابي بهينه منابع انرژي تجديدپذيربه كمك الگوريتم ژنتيك اسماعیل شریفی--- محمد وریج کاظمی--- شهریار تمندانی علوم و فناوری دریا 1388 مقاله کامل
:: ::