:: اعضا - شهریار تمندانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای شهریار تمندانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 نقاط کوانتومی
2 نانو سیم
3 نانو نوار
4 کامپیوترهای کوانتومی
5 پردازش تصویر
6 سنجش دور
:: ::