:: اعضا - فاطمه یوسفی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم فاطمه یوسفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مهندس محاسب و ناظر ساختمانی دفتر فنی مهندسی پاریز 1387
2 مدرس و مدیر گروه عمران دانشگاه علامه محدث نوری 1392
:: ::