:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: روانشناسی
روانشناسی:
1 خانم ام هانی علیزاده صحرایی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی
:: حقوق
حقوق:
2 آقای یزدان صیقل | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده
3 آقای جمشید یحیی پور | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده
:: مکانیک
مکانیک:
:: کامپیوتر
کامپیوتر نرم افزار:
4 آقای محسن نژادخیرالله | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
:: برق
برق:
5 آقای شهریار تمندانی | سوابق تحصيلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
6 آقای فرامرز سلطان کریمی | سوابق تحصيلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
:: عمران
عمران:
7 آقای علیرضا منصوری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | فعالیت های اجرایی
8 آقای حمیدرضا ناصر سعید | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی
9 خانم فاطمه یوسفی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
:: علوم پایه
علوم پایه:
:: معماری
معماری:
:: منابع طبیعی
منابع طبیعی- شیلات- جنگلداری:
10 آقای یونس یعقوب زاده | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی
:: صنایع
صنایع:
:: اقتصاد
اقتصاد:
11 آقای رضا ایزدی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی
:: حسابداری
حسابداری:
12 آقای مهران سلوری | سوابق تحصيلي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
13 آقای فرامرز نیازی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی
:: مدیریت
مدیریت:
14 آقای اصغر آقاجانپور | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی
15 آقای علیرضا کیمیایی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
16 آقای سید احسان میرانی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی
:: زیان انگلیسی
زبان :
17 آقای کریم شعبانی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
:: مهندسی انرژی
انرژی:
:: مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی: