روابط عمومیعرض تسلیت به مناسبت درگذشت والده دکتر بهروز معتمد هاشمی

AWT IMAGE

.