روابط عمومیبرگزاری جشن "عید غدیرخم" در دانشگاه
AWT IMAGE
.