روابط عمومیبرگزاری جلسه آشنایی با آئین نامه موظفی پژوهشی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه محدث نوری

جلسه آشنایی با قوانین و مقررات آیین‌نامه موظفی پژوهشی اعضای هیئت علمی در دانشگاه علامه محدث نوری  به منظور آشنایی اعضای هیئت علمی باشیوه نامه اجرایی پژوهشی در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.
در ابتدا جناب آقای دکتر امامی (رییس دانشگاه )در خصوص ضرورت امر پژوهش و پویایی علمی اساتید به منظور ارتقاء جایگاه و ظرفیت علمی دانشگاه در سطح منطقه و کشور مطالبی را ایراد نمودند.

سپس مدیر پژوهشی جناب آقای دکتر شعبانی به تشریح شیوه نامه اجرایی آیین نامه ، انواع فعالیت های پژوهشی مورد نظر و نحوه  ارزیابی و امتیاز دهی فعالیت های پژوهشی پرداختند.

در پایان سوالاتی از سوی اعضای حاضر در جلسه مطرح و به آن پاسخ داده شد .

AWT IMAGE

                                                                                                                                        روابط عمومی دانشگاه