روابط عمومیشروع ساعت کاری و آموزشی روز شنبه مورخ95/9/6 از ساعت 8:30

بعلت سرما و احتمال یخ زدن  خیابان و معابر ، ساعت کاری پرسنل و کلاسهای آموزشی دانشگاه علامه محدث نوری در روز شنبه مورخ 95/9/6 از ساعت 8:30 دقیقه صبح شروع می گردد.